گروه منتظرین مهدی
نماز کلید بهشت است نمازمان را بخوانیم قبل از آنکه نمازمان را بخوانند
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


شاید این جمعه بیاید شاید
ازدوستان عزیزخواهشمنداست به غیرلینک های خودتون برای من لینک های تبلیغاتی ارسال نکنید
پشتیبانی سایت از ساعت 7 عصر الی 1 صبح

مدیر وبلاگ :admin
نظرسنجی
اگر جای مدیر وبلاگ بودید چه مطالبی بیشتر در وبلاگ ارسال میکردید با توجه با موضوعات موجود در وبلاگ
درس  1 

Introduction

مقدمه

Role of Accounting

Sound decisions made by individuals, businesses, governments, and other entities in a society are essential for the efficient distribution and use of the nation's scarce resources. To make such decisions, these groups need reliable information, mostly financial and provided by the accounting system. Therefore, accounting plays an important role in our economic and social system and its function is vital to both a profit-seeking enterprise and e not-for-profit one.

نقش حسابداری

برای توزیع و استفاده موثر از منابع كمیاب ملی، تصمیمات دقیق افراد، شركتها، دولتها و بقیه نهادهای جامعه ضروری به نظر میرسد.برای گرفتن تصمیماتی از این قبیل، این گروهها نیاز به اطلاعات قابل اطمینانی دارند كه این اطلاعات اغلب مالی هستند و توسط سیستم حسابداری مهیا می شوند. بنابراین حسابداری در سیستمهای اجتماعی و اقتصادی نقش بسیار مهمی را بازی می كند و عملكرد آن هم برای شركتهای تجاری و هم موسسات غیرانتفاعی ضروری است.   

 

نتیجه تصویری برای ادامه مطلب

درس  1 

Introduction

مقدمه

Role of Accounting

Sound decisions made by individuals, businesses, governments, and other entities in a society are essential for the efficient distribution and use of the nation's scarce resources. To make such decisions, these groups need reliable information, mostly financial and provided by the accounting system. Therefore, accounting plays an important role in our economic and social system and its function is vital to both a profit-seeking enterprise and e not-for-profit one.

نقش حسابداری

برای توزیع و استفاده موثر از منابع كمیاب ملی، تصمیمات دقیق افراد، شركتها، دولتها و بقیه نهادهای جامعه ضروری به نظر میرسد.برای گرفتن تصمیماتی از این قبیل، این گروهها نیاز به اطلاعات قابل اطمینانی دارند كه این اطلاعات اغلب مالی هستند و توسط سیستم حسابداری مهیا می شوند. بنابراین حسابداری در سیستمهای اجتماعی و اقتصادی نقش بسیار مهمی را بازی می كند و عملكرد آن هم برای شركتهای تجاری و هم موسسات غیرانتفاعی ضروری است.   

 

Profit-seeking enterprises need accounting to keep a diary of their business activities, whether to be used by their managers for decision-making or to be reported to outsider. Large corporations, for example, are accountable to many parties in the society and they have to report to stockholders, governmental agencies, and to the public.

شركتهای تجاری برای نگهداری اطلاعات فعالیتهای اقتصادی خود به حسابداری نیاز دارند، چه اطلاعاتی كه توسط مدیران شركت برای تصمیم سازی استفاده می شوند یا اطلاعاتی كه به خارج از شركت گزارش می شوند. برای مثال شركتهای بزرگ به نهادهای در جامعه پاسخگو هستند. همچنین آنها مجبورند به سهامداران، نهادهای دولتی و رسمی گزارش دهند.

 

Government officials also rely on accounting information to help them direct the affairs of their agencies just as do the executives of corporations. However, accounting for governmental activities requires a somewhat different approach because the objective of earning a profit is absent for government activities. Universities, hospitals, churches, and other not-for-profit institutions also follow a pattern of accounting that is similar to governmental accounting. This book is based on the accounting concepts of profit-seeking enterprises, which are often termed business enterprises.

همچنین مقامات دولتی در جایگاه هیات رئیسه سازمانها برای اداره كردن امور این سازمانها به اطلاعات مالی اعتماد می كنند. اگرچه حسابداری فعالیتهای دولتی نیازمند دیدگاه و روش متفاوتی است، زیرا در فعالیتهای دولتی كسب درامد هدف نمی باشد. دانشگاهها، بیمارستانها، كلیساها و دیگر موسسات غیر انتفاعی نیز از روشی مانند حسابداری دولتی پیروی می كنند. مباحث این كتاب بر مبنای حسابداری موسسات انتفاعی قرار دارد، كه اغلب شركتهای تجاری نامیده می شوند.

 

Users of accounting information

As it is noted above, the primary use of accounting information is for decision making by different users about an economic entity. Two groups of users make decision based on information provided by the accounting system. Internal users, who are executives and managers, need information for planning and controlling the affairs of the entity. External users have supplied money to the business or have some other interest in the business that will be served by information about its financial position and operating results. This second group includes owners, lenders, bankers, other creditors, labor unions, governmental agencies, and public.

استفاده كنندگان صورتهای مالی

بر اساس آنچه كه گفته شد، نخستین استفاده از اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری افراد مختلف درباره یك موسسه اقتصادی است. دو گروه از تصمیم گیرندگان  از اطلاعات مهیا شده توسط سیستم حسابداری استفاده می كنند. استفاده كنندگان داخلی، كه هیات مدیره و مدیران شركت هستند برای برنامه ریزی و كنترل امور شركت به اطلاعات نیاز دارند. استفاده كنندگان خارجی كسانی هستند كه پول برای سرمایه گذاری در تجارت دارند یا علایق دیگری در تجارت دارند كه اطلاعات مربوط به موقعیت مالی و نتایج فعالیتهای شركت بدردشان می خورد. این گروه دوم شامل سهامداران، طلبكاران، بانكدارها، دیگر بستانكاران، اتحادیه های كارگری، نهادهای دولتی و عمومی می شود.

 

Managerial and financial accounting

To satisfy need of both internal and external users, the accounting function has evolved into two specialized fields: managerial and financial accounting. Managerial accounting employs both historical and estimated data, which management uses in conducting and evaluating current operations, and in planning future operations. In contrast, financial accounting is concerned with the measuring and recording of transaction for a business enterprise and the periodic preparation of various reports from such records. The reports, which may be for general purposes or for special purpose, provide useful information for external users.

حسابداری مدیریت و مالی

برای رفع نیازهای هر دو گروه استفاده كنندگان داخلی و خارجی، وظیفه حسابداری در دو زمینه جداگانه توسعه می یابد: حسابداری مدیریت و حسابداری مالی. حسابداری مدیریت اطلاعات واقعی و براوردی را در خدمت می گیرد تا مدیریت در اداره و ارزیابی فعالیتهای جاری و همچنین در طراحی فعالیتهای آینده از آنها استفاده كند. در مقابل حسابداری مالی به اندازه گیری و ثبت معاملات یك موسسه تجاری و تنظیم دوره ای گزارشات مختلف از این اسناد اهمیت میدهد. گزارشها، كه ممكن است برای مقاصد عمومی یا مقاصد خاص باشند، اطلاعات مفیدی را برای استفاده كنندگان خارجی مهیا می كنند. 

 

Accounting system

It must be noted that, both financial and managerial accounting data are produced from the same accounting system. An accounting system consists of the methods and devices used by an entity to keep track of its financial activities and to summarize these activities in a manner useful to decision-makers. Large business entities may use high-speed computer techniques to handle massive quantities of data, but they are based on the basic concepts of a manual system, which is actually used by small business entities.

سیستم حسابداری

این نتكه قابل ذكر است كه اطلاعات هر دو حسابداری مدیریت و مالی از یك سیستم حسابداری مشابه به عمل می آیند. یك سیستم حسابداری شامل روشها و وسایلی است كه بوسیله یك شركت برای نگهداری مسیر فعالیتهای مالی و خلاصه كردن این فعالیتها به شیوه ای سودمند برای تصمیم گیرندگان استفاده می شود. شركتهای تجاری بزرگ ممكن است كه از روشهای كامپیوتری سریع برای مقادیر بزرگی از اطلاعات بكار ببرند، اما آنها بر همان مفاهیم اساسی سیستمهای دستی بنا شده اند كه در واقع بوسیله شركتهای تجاری كوچك استفاده می شود.

 

Bookkeeping

In every accounting system, manual or computerized, the data concerning each the day's financial activities must be measured, recorded, classified, and summarized. This phase of accounting, called bookkeeping, is only a small part of accounting and probably the simplest part. A person might become a professional accountant requires several years of academic study and experience. Accounting includes not only the bookkeeping process but also the design of efficient accounting systems, the performance of audits, preparing income tax return, doing forecasts, and rendering consulting services.

دفترداری

در هر سیستم حسابداری، دستی یا كامپیوتری، اطلاعات مربوط به فعالیتهای مالی روزانه باید اندازه گیری، ثبت، طبقه بندی و تلخیص بشوند. این مرحله از حسابداری، دفترداری نامیده می شود كه تنها یك قسمت كوچك و شاید ساده ترین قسمت حسابداری باشد. برای اینكه یك فرد بتواند حسابداری حرفه ای شود نیاز به چندین سال تحصیلات دانشگاهی و تجربه دارد. حسابداری نه تنها شامل فرایند دفترداری بلكه همچنین شامل طراحی یك سیستم حسابداری كارامد، انجام وظیفه به عنوان حسابرس، تهیه اظهارنامه مالیاتی، بودجه بندی و ارائه خدمات مشاوره ای نیز می باشد.

 

Financial reporting

The process of supplying general-purpose reports to people outside the organization is termed financial reporting. in the United states and most other industrialized countries, publicly owned corporations are required to make much of their financial information public-that is, available to every one. These countries also have enacted laws to ensure that the public information provided by these companies is reliable and complete.

گزارشگری مالی

فرایند تهیه گزارشات با مقاصد عام برای افراد خارج از سازمان اصطلاحا گزارشگری مالی نامیده می شود. در آمریكا و بسیاری دیگر از كشورهای صنعتی،شركتهای سهامی عام ملزم شده اند كه اطلاعات مالیشان را برای عموم منتشر كننده اند. این كشورها همچنین قوانینی وضع كرده اند تا از قابل اتكا و كامل بودن اطلاعات عمومی تهیه شده توسط این شركتها اطمینان یابند.

 

Financial statement

The main part of financial reporting is a set of accounting reports called financial statement. Financial statements summarize in a few pages the financial resources, obligations, profitability, and cash flows of a business. A complete set of financial statements includes balance sheet, income statement, statement of owners' equity, and statement of cash flows. Several pages of notes, containing additional information, are also accompanied to the statement.

صورتهای مالی

قسمت اصلی گزارشگری مالی، یك مجموعه از گزارشهای حسابداری است كه صورتهای مالی نامیده می شود.صورتهای مالی منابع مالی، تعهدات، سوداوری و جریانات نقدی یك واحد تجاری را در چند خلاصه می كند. یك مجموعه كامل صورتهای مالی عبارت است از : ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت حقوق صاحبان سرمایه و صورت جریان وجوه نقد. چندین صفحه یادداشت كه شمال اطلاعات اضافی  می باشند نیز همراه صورتهای مالی می باشند.

 

Accounting principles

The core of general-purpose financial accounting and reporting is generally accepted accounting principles (GAAP). These principles have been developed by the accounting profession over the years in an attempt to provide consistent financial statements. The authority of accounting principles rests on their general acceptance by the accounting profession. GAAP encompass not only accounting principles, but also various procedures for applying these principles.

استانداردهای حسابداری

هسته و مركزیت صورتهای مالی با مفاهیم عام را استانداردهای عمومی پذیرفته شده حسابداری (GAAP) تشكیل میدهد. این استانداردها در طول سالها بوسیله حرفه حسابداری در تلاش برای صورتهای مالی باثبات توسعه داده شده است.قدرت و اعتبار استانداردهای حسابداری به پذیرش عمومی آنها توسط حرفه حسابداری متكی است.GAAP نه تنها شامل استانداردهای حسابداری است بلكه شامل روشهای مختلف بكار بستن این استانداردها نیز می شود.

 

Many organizations play an active role in developing generally accepted accounting principles and in improving the quality of financial reporting in the United States. Among the most influential of these organizations is the Financial Accounting Standard Board (FASB), the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), the Security and Exchange Commission (SEC), and the American Accounting Association (AAA).

سازمانهای زیادی در توسعه استانداردهای عمومی پذیرفته شده حسابداری و بهبود كیفیت گزارشگری مالی در آمریكا نقش فعال دارند. از جمله بانفوذترین این سازمانها میتوان از : هیات استانداردهای حسابداری مالی (FASB) انجمن حسابداران رسمی آمریكا(AICPA)، كمیسیون بورس و اوراق بهادار(SEC) و انجمن حسابداری آمریكا (AAA) نام برد.

 

Auditing

The development of the corporations created a new social need for an independent audit to provide some assurance that management’s financial representations were reliable. In large part, this assurance is provided by an audit, performed by a firm of certified public accountants (CPAs). This audit function, also called attest function, was chiefly responsible for the creation and growth of the public accounting profession.

حسابرسی

توسعه شركتهای سهامی عام یك نیاز اجتماعی جدید برای وجود یك حسابرس مستقل خلق كرد تا اطمینانی نسبت به قابل اتكا بودن ادعاهای مدیریت تامین كند. در مقیاس بزرگتر، این اطمینان بوسیله یك حسابرس مهیا میشود كه در یك موسسه حسابداران رسمی قسم خورده(CPA) انجام وظیفه می كند. این وظیفه حسابرسی( كه همچنین وظیفه گواهی نیز نامیده می شود) مسئولیت عمده ای برای ایجاد و رشد حرفه حسابداری عمومی ایجاد كرد.

Future of accounting

Changes in the environment in which organizations operate will inevitably be accompanied by alterations in accounting concepts and techniques. Due to such environmental changes, three areas will receive increased attention in the near future-computerized accounting systems, international accounting, and socioeconomic accounting.

آینده حسابداری

تغییرات در محیط اطراف كه در عملیات سازمانی بوجود میاید به ناچار با دگرگونی در مفاهیم و اصول حسابداری همراه است. به علت این چنین تغییرات محیطی، سه حوزه توجه بیشتری را در آینده طلب می كنند: سیستمهای حسابداری، حسابداری بین المللی و حسابداری اقتصادی- اجتماعی.


منبع : http://www.extent.blogfa.com/post-4.aspx

نوع مطلب : حسابداری، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 22 خرداد 1397
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
پیج رنک سایت montazeren.ir/
چاپ این صفحهدر این وبلاگ
در كل اینترنت
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic